-this page updated on 28oct2010
 

BABAGWA – TAU
© Neng Maria Teresa M. Evangelista

    BABAGWA – TAU
Neng Maria Teresa M. Evangelista
   Junyo 18, 2010


Alang agawa, maratun kung linukluk,
Ana nang kabeza, ana nang palatuk,
Kabrara atin gagalo ketang suluk,
Kusad-kusad bagya, babagwa yang pungguk.

E ke pitdan lawe, nung nu ya magsulmuk,
Niang amanman nang ala keyang mamulpuk,
Ginagad la ring bitis nang bubulusuk,
Angga king ikwa ing buri nang taluktuk.

Maglala yang agui at papasiuk-pasiuk,
Nung atin tumulid keya’t magparukduk,
Nung iti kasalang sagmitan no buntuk,
Samul na la’t pistakan, laga-lagutuk.

Bale aguing gawan, marakal lang tumpuk,
Dakal ya bugnus ing atian nang matambuk,
Babagwitang ebun mangalati lang tunduk,
Anti yang mibugka metung baryung puruk.

Mistulang babagwa masampat mamuntuk,
Matas nang paninap atyu la king tuktuk,
Pulgada nang sukad yang ketas na puluk,
Tatalangan ko pa agui nang luluyuk.

Mipasora ku king babagwang makasnuk,
Kisami ikwa neng penyinat, pemuluk,
Pirapal keng kinwa panaging seluksuk,
At delusungan ko king kamuang bubusuk.

Dangwe ning panagi e ya babayutuk,
Matulid ya datang, maligwang panusuk,
Mem’rapal keng beba, tsinelas ing tituk,
Paldu keni’t keta, dunut la king pulpuk.

Ngaku sarili, nung ing babagwang pungguk,
Akwa nang miras king angad nang taluktuk,
Lalu na’ing tau atin isip at buntuk,
At iya pa king babagwa me ka tepuk!
     SPIDER – MAN 
 By Maria Teresa M. Evangelista
    June 18, 2010


 Quietly I sat with nothing to do,
 Cross my legs or tap my feet or stamp,
 By the corner something caught my view,
 Crawling slowly is a spider plump.

 I kept on looking where it will stop,
 When convinced that nobody strikes,
 With excitement, its legs hurried up,
 Until they reached the top it likes.

 Kept spinning webs, whistles happily,
 If someone affronts who’s aimed and bent,
 Ensnares the head, if an enemy,
 Eats it up in crackling enjoyment.

 Cobwebs it weaves are many clusters,
 Much will be released from big tummy,
 Spider eggs grouped in tiny clusters,
 Like spurting out one community.

 Such a spider makes a good leader,
 Its high hopes are settled atop,
 Though inch-sized, its pride a lot higher,
 Its sagging web I need to look up.

 I got disgusted with the spider,
 My ceiling is dirtied all over,
 I hurried to get my web-cleaner,
 And rushed to clean up in anger.

 My bamboo staff cleaner doesn’t bend,
 Straight and can fork as fast as I can,
 Put the staff down, my slipper on hand,
 Hit here and there, all crushed to their end.

 Thinking within, if a spider plump,
 Can reach with high hopes its target goal,
 What more for a brainy man to prompt,
 And he who caused the spider to fall!
			http://www.youtube.com/watch?v=lEUyjSbr8n8
			http://parnasu.ning.com/video/babagwa-tau-spider-man
			Ginale nang MTMME king radyu ning Indung Kapampangan
			91.9FM, Agosto 21, 2010.