-this page updated on 14nov2010
 

KALYE SIETE
© Neng Maria Teresa M. Evangelista


KALYE SIETE
Neng Maria Teresa M. Evangelista
Julyo 16, 2010

Tara king Kalye Siete ban mamatiawan,
E lingad karin ing dakal a chismisan,
Kayalput na pa ning aldo king aslagan,
Mangye no ding tau balamu kukurukan.

Ketang agus ning karelang pisasabian,
Mayakit king lupa ra, iti akaparan,
“Ay tuto?” kutang ning mangapakirutan,
“Uwa! Katawli mu balita!” ngara ngan.

Bubulang balungus e la kagisangan,
Nung nanu-nanu ing kapad dang kalkalan,
Pati basurang maluat nang mitambunan,
Pati singong bigla da nang atakiran.

Pablasang alang bayad ing asangapan,
Pakyon da na ngan, mekad alang itagan,
Katula ra ding magtindang kapanyiran,
At apanwala ding bolang a keraklan.

Nung ika, e ka maki-agapayanan,
Kagulutan mu, mumuna ra kang tiran,
Dit’ a kamalian, adua’t atlu patungan,
At gewa mung mayap balugse da ngan.

Manutang kekang alang katunan-tunan,
Miski pa binye mu ing saup nang aduan,
Marok ka pa murin potang ‘ya singilan,
At ‘ya pa keka ing taksil a alakdan.

Itang e mayap yang pilit dang atsitan,
Kulang na mu bulsanan dakang alketran,
Kanita lumekat ka king katulingan,
Sarili da, anting batwin pakinangan.

Chismosang masebian, puru kalaraman,
Kapanyiran na, basura na’t karaptan,
Timid no ding aliwa bayang milisyan,
Duldul nang lisyan, king ayun mipatanan!


STREET SEVEN
By Maria Teresa M. Evangelista
July 16, 2010

Come let us visit street number seven,
Easily seen, this rumor-mongering,
Moment the sun, at the east, had risen,
People get noisy like busy crowing.

With the long flow of their conversation,
Their amused faces, contented and gay,
“Oh really?” a shocked one tend to question,
“Yes! You are late in the news,” so they say.

Their bubbling mouths never run out of dirt,
How they love digging whatever about,
Even deeply long buried trash in earth,
Or any filth that suddenly popped out.

For these commodities are sold for free,
They’ll buy up to the last commodity,
The sellers who sell dirt are so happy,
For their idiots who buy stupidly.

If with them, you do not mix or mingle,
At your back, you’re the first they’ll hit,
Your lil’ mistake is doubled or tripled,
All good you’ve done are cast to the pit.

A person loaning suddenly from you,
Even if you extend the needed loan,
Regards you badly when you bill his due,
Even ends up your betraying scorpion.

Your defects and weaknesses they extract,
Hide your luster by pouring you with tar,
That you get covered with sticky and black,
While their selves, to glitter as brilliant star.

Talkative gossiper equipped with lies,
Her dirty rumor, her own deed and trash,
Pressing on others, her escaping guise,
Fleeing from thunder, in quake gets crushed.