Monthly Archives: March 2022

DEMOCRASYA

Ing miniamsam barya, king “hardware” ning intsicban saling panulu, para king masakitmaybug neng magisan, lua king catatangisa maniawad tawad , e ya meulingidat calabas na ning, mapilan penanditdinatang la retang, inaus dang pulisding dinacap caya, tambing deng inabitiniang caposas na, … Continue reading

Posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureadu | Leave a comment

ING TUNE CALUGURAN

Malagad lang tutu, ring tapat makiabeo retang awsan dang, calugurang tuneuling ding mapilan, ala lang marineat balu ra ca mu, neng atin cang babye Daca’la ring clasi, ra ring caluguranatin mayap ampo, pang ugaling basanating hudas a e, mu apagtiwalanipisali … Continue reading

Posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureadu | Leave a comment