PANGA- ANAC MIBABALIC

Neng Almario “amor” C. de Jesus-

Sasabyan da reng aliua, panga-anac mibabalic,
potang dasan mu ing edad, a matua na cang minuban,
datang pala ing pinandit, ing panugali magbalic,
pati aske at pangimut, nitang kecang cayanacan.

Nung sacaling datang na’y ta, pantunan ke ing babae,
a babaing Capampangan, laman ning cacung tagimpan,
ing asal at panugali, marangal at masalese,
magalang at malugud ya, macayama yang tumiman.

Lumacad cu king marangle, ding syudad cacu lang simen,
balang suluc at tucnangan, e cu tucnang maglalawe,
Manakit cung Capampangan, a diwata na ning balen,
a dapat mung caya iduang, gintung capalsintang lante.

Nung tutu ping mibabalic, ytang kecang cayanacan
pangadi cu king Miglalang, yca sanang maging sangcan.

acdj – Ing Agila Ning Apalit
Artesia Ca USA, Nov. 7th

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureadu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *