Ing Sisilim King Bie Nang Pedru


Lorung Malabit
Poema Naratiba
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 8
*
Samutsamut ne ing kulul, ning banua banda parobậ,
at ding alino king gabun, kakabậ nong bagya-bagyậ.
Ding lelangan a pang-aldo, magbalik no karing lunggậ,
kabang ding pangbengi naman, alus migigising la pậ.

**
Ustung makaniting oras. i Pedru karin akit me,
king lalam na ning akasya, libutad na ning marangle.
Babatyon ne ing aldo a, lalbug nang kalakalale,
anti ne mong pakilupa, king sisilim ning kayang bie.

***
Kabang ing sala’t dalumdum, taimik lang mipaniaul,
magbalik king kayang diwa, ing milabas a panaun,
aniang ing pusu nang Maria, at ing kaya meging metung,
king lalam na ning akasia, kabang kiket ya ing dulum.

****
Saksi ya ining tanaman, karing makuleng pinandit,
a pisulu rang mitmu king, tulang tutung makamurit.
Ding sampaga, ding talubang, ampo ring magkantang pipit,
merilya la king yumu na, ning kapalsintan dang ikit.

*****
Karing sakdal a amanu, mataktak dang pisumpanan,
ing makapikawani mu, karela ing kamatayan.
Dapot ing palad ning tau, mapamiru ya nung misan,
Simsam ne ning kamatayan, ing dalaga nang pilsintan.

******
Melasak na yamu kabud, ing yatu da ring paninap,
a pisulu rang sinulsi, king karinan ding alapap.
Miglau ing kabaldugan, ning sabla king biglang kurap.
Ing menalili ing pait, at lungkut a meging ganap.

*******
King pinandit muring ita, mete ne ing kayang pusû,
abe neng dinulung Maria, king kutkutan da ring bigû.
Mebulag no ring mata na, karing aliwa pang lagû,
pauli ning e na imbut, ing maglilu king pangakû.

********
Ngeni, balang gatpanapun, mamarap ya king parobậ.
Kabang alben ne ing aldong, ditakditak mawawalậ.
manigapu ya kang Mariang, ngeni dakita’na ne sậ
Ban miyabe no king labuad, na ning alang anggang tulậ.

PL Rodel E. Gozum
20 Septiembre 2015
Munoz, Quezon City

Posted in Uncategorized | Leave a comment

♥️ I M A ♥️

Nukarin ka, Ima…
Ot e ra akit?
Buri ra kang uman
At kaulan matalik!
Oini pabalu ku
Lugud mu pantunan ku
Tula a binie mu
Atyu keng pusu ku!

Ausan da ka, Ima…
Daramdaman mu ko?
Balu ku atyu ka
Keni king siping ku
E ra ka atagkil
E ra ka akalbit
Dapot ing banglu mu
Asisisngap kung ustu!!!

melanie

~melanie31oct2013vicenza

Posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit | Leave a comment

DACLAT NING KAPANWALAN

4:20 AM
Melanie Cunanan Naguit

Kekatamung tibayan
…kapanwalan king Guinu
Tuki king kaburian Na
…e sasalang mamintu
E dapat magkunwari kening
…pangimut tamu
Uli keni king siping,
…panamdaman Yang ustu.

E ta dapat paisaul
…keng dewakang susulput
Neng lukuban ning dulum,
…lumakad alang takut
Lumaban ta’ng ustu
…king maling pakadurut
E tamu tatabili
…keng gamat nang inabut.

Dapat ta Yang pagsilbian,
..e mu neng atin aduan
E ta Ya pamilitan
…Keang kapakibatan
Kailangan ta’ng manaya
…keng pagasang daratang
At keng kasalpantayanan,
…kekatamu Yang purian.

Ing kapanwalan tamu,
…matapat, alang duda
Panaun ibie tamu
…at makiramdam Kea
Binie nang kapaldanan,
…deng pusu matula la
Pasalamatan ta Ya’t
…lugud ibalik Kea.

Iya’yng Dalan, Iya’yng Bie,
…at Iya ing Katutuan
Tara at ume ta na
…ketang Keang Kaarian.

🌷Tulang ning Magalang🍀
melanie15aug2015asiago
Melanie Cunanan Naguit

Posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit | Leave a comment

🌹💗PUSUNG MAKATIMAN💗🌷

DING DAPAT 20:35
“Mas mapalad ya ing babie kesa keng tatanggap.”

Ining kakung pusu pane makatiman
Dakal a manyira e ku panamdaman
Agyang nang daptan da ali ku tuknangan
Balu kung mayap ya ing kakung gagawan…

At aganaka ku sinabi ning Guinu
Nung besibas dakang maragul a batu
Ding keka manyira a para mung tau
Ablas mu tinape palamnan mayumu….

Inya nung sakali kaku ating mimua
E ke pakibatan amanung manyira
Ing kaya ablas ku lugud ampon tula
King kayang kabilyan ban maging masaya…

Ing karelang kamua ibalik ku lugud
Inya e ku tuknang kening pamanyaup
Ding tanak at ketuan ngara ping manasbuk
Ustu ing dapat mu e ka paysira lub…

Ngara pang sasabi ding pantas at biasa
Nanu mang daptan mu pamalkaran daka
O ing kakung Guinu menibat king banua
Pinaku de king krus angga king mete ya…

Inya metatag ku king kakung daraptan
Uling makasaup karing mangailangan
Agyang masalpak ya salitang damdaman
Pakibat na ayli ning PUSUNG TITIMAN.

♥️pusung makatiman♥️

*Note:
(Mebalangkas ya ini uli ning katatagan at kapagkumbaban ning pusung taimik a makatiman kareng taung e matula keng keang parasan.)

Posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit | Leave a comment

” MEDALYANG TINGKAPUTI”

Busal na ning pamagmuni king limputan a pipitik,
Sasaguia king pamisip niang edad kung masalpitik.
Anyang dekada SETENTA megumpisang gulis- gulis,
Karing diwa da ding watas titima nang sagmit- sagmit.
Pablasang king kakung uyat manalete’t mamalisbis,
Ing daya da detang Poetang mag tiririn itang sunis.

    ******************************************

Niang misapwak ya ing diwa king labuad ning kawatasan,
Ketang gulut ning damulag megumpisang menigtigan.
Nyang kalbitan ko ding lira king aplus na ning cundiman,
Tinerak la pati bulung linawiswis la ding kuayan.
Megyang-yang na pati biga tiniman ya ing sikluban,
Anti waring pasalubung ketang bayung manigaral.

   ***********************************************

Ketang balen kebaitan ko king malualas a CANDABA,
Mayakayan ing kabyayan malagu la ding dalaga.
Matikdi la ding lalaki nung lugud la alang angga,
Gabun de ding matenakan ding POETA’T POETISA.
Meging ARI NING CRISSOTAN ,at ARI NA NING PARNASU
Mibantug yang mibulalag ing lagyung JOSE GALLARDO.

  ****************************************************

Dakal na la ding POETANG queta babo pepainturu
Ding sinuyung meki pamuk at ing calmang e ra tantu.
Ing tauli dang panabilin karing anak a bayung tubu,
Gambulan de at sesaian ing amanung bucud ya mu.
Ding anak a bayung suli e la sana paitalabu ,
Paslagan de ing amanu ban mitau’t micalucu.

  **********************************************

Dakal la ding linto biasa makipalkas,maki-anti,
Miputungan nang corona at “MEDALYANG TINGKAPUTI.”
Nung ware sa king tupada ing ausan dang pintakasi,
Tinari dong e manlaban kurung la pa’t mataloti.
Ding Poeta na ning napun megimbal la at mepipi ,,
Meguing sukli ning dangalan pagbitquil ya balang bengi………..

DIWANG MALIAP NING CANDABA,.
BIEN C.YABUT
LA,Ca.7/10/16 pm 9pm.

Posted in Poeta Bienvenido Yabut | Leave a comment

KECATAMUNG PIBULAIAN

(Talinhaga na ning Ibpa)
neng Almario “amor” C. de Jesus-

*
Cabud rugu dingdungan ke, ing talinhaga ning Ibpa,
Agad cu neng pibulayan tarucan keng cabaldugan,
At dacal la retang cutang, linub kening caisipan,
King lapad na at dewacan, ing lugud na nitang Ibpa.

**
Obat rugu ining Ibpa, sinobra ya pamatula,
King anac a mapanyira, at anac mapangarirya?
Agyang balu nang e dapat, ot sinobra ya pin gewa,
At ala lang utang a lub, malasakt na ning Ibpa.

***
Ing Ibpa ala yang tutul, lultu keni king istorya,
Calupa na ning Mengabus, agad ing mamatawad ya,
At deta nang siping bale, angga la waring manalbe,
Keng gagawan da reng anac, ketang Ibpa rang cayabe?

****
Macalunus ya ing Ibpa, king cainan na nitang lub na,
Sinobra itang lugud na, caring switic a anac na,
Ot e ya maca pa ali, caring anac a talunan,
Dapat sana turu nala , ketang dapat a tuntunan.

*****
Gamitan ne ing paluca, patucian nu ketang buri,
Balang salese king bye ra, at tumwa lang mica silbi,
Iti metung yang istorya, maging masanting yang aral,
Caring matwa at penganac, tucian ing dapat o asal.


acdj
(Diwang menibatan king banal a casulatan, Ing meliling anac)

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureadu | Leave a comment

“NU KU MAN MIPARAS”

Ligligan Pamigale Kauatasan 2020
Entry #12. LIMUELLE ADRIELLE DELA PEÑA
Neng, HERMAN PABLO

Nung nu ku man miras kening pagdulapan
Gasgas a masukal
mikalat ding subyang
Kening paingtungulan e ya maging sangkan
Tas ing amanu ku king kapmung tepangan

Nu ka man miparas nu ku man mipadpad
Ding adua kung bitis matibe talakad
Nung ing amanu ku tali de’t balibad
Kakung ipaglualu e ke ‘ti papukat

Nung nu man miras labuad at lupalup
Ining amanu ku yang gamitan kung tungkud
Panyagka’t pamalu king lasip a tangaluk
Bang akambilan ke amanu kung ligud

Nu ku man miparas kilub man restoran
Potang yakung morder amanung gamitan
Bang kung ipabalu akung kapampangan
Bang itang sisig da e de sasamutan

Nung nu ku man miras
sakul o marangle
Ing kakung amanu sabud keng manene
Bang karing pelangga ing aparamdam ke
Karing bayung suli ‘tin lang tinalage

Nu man ku miparas nu ku man miratun
Dalan ing amanu durut ke’ t ilimbun
Bili king pedestal bilang kakung pasyun
Datang man ing silim bie kung gatpanapun

Nu ku man miras gang man king europa
Karin king vatican bansa mang italya
Ing iparamdam ke amanung amana
Ing amanung sisuan yang kakung ibida

Nung ku man miras akwa man mirate
Ining amanu ku kaku e miwale
Munta ku man king aun karin bakalan ke
Tawli nang uma king aliwa kung aske

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Mascara


Neng Almario “amor” C. de Jesus-


*
Potang datang ing pinandit, miswerting mikikit cata,
Ing pakisabi cu sana, e ca gagamit mascara,
Uling tutu na cung mau, ing ackit da ca pin lupa,
A malwat nang pagdulapan, legwan mung alang capara.

**
Balang bengi e sumala, ica mu ing paninapan,
Micacalucu ing sinta, anting dapug ning catawan,
Presu cu mo king suculan, a manenayang palwalan,
Horas na ning pamagluwal cu, sagana ca sana irang.

***
Miyabe catang lumuyun, caring batis at taldawa,
Saken te itang gareta at malambis magtumayla,
At babu ning candungan mu, ing pacamal parandam cu
Pangarimla ning cabengian, midayu ngan king siping mu.

****
Ala na cacu ing pagal, ing cabengian aldu cacu
Aplusan ca king panirug, alang sawang panuman cu,
Itang malagu mung lupa at malambut mung catawan
Babie tula king pusu cu at ala nang camatayan.

****
Anya pakisabi sana e ca gagamit mascara
At agyamang paninap mu, paninap cung abe raca.

acdj

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureadu | Leave a comment

O bat mo dalit ku


Anapora

*
O bat mo dalit ku, salakuyan salun,
milako kabyayan, milako panaun,
e kalupa sadya, ding tud e mumugun,
me keta’t me karin, ikwang susun-susun.

**
Malyap ing pamalak, bisa ku sang dalit,
dapot ing samula, pane namung bakit?
mikakunung bili, yumu meging pait,
ing mamung panaske, minuling giligit.

***
O bat mo dalit ku, e da man sikasu,
masampat a usuk, legwan ning amanu,
palad mu mang kusa, gyang ibat pâ pusu,
ibugka dang agkas, nasi yang megadtu.

****
Pagnasan kung dalit, subali ning lugma,
payus man siwala, ban sagiwa agta,
paki-anting DATI, nung no manDATIla,
manalo king sale, kaku mamye tula.

*****
O bat mo dalit ku, e da na antindyan,
ing buri kung sabyan, e man paingkingyan,
ni a ni o ala, nanung tutung sangkan,
ginulut king napun, anting mealipan.

******
Tutu yang manyaman, maski alang asin,
ing amanwang sabi, kenu panibilin,
bingut a mangaga, umeng pagtiririn,
kabang ati duyan, tyup-tyupan ning angin.


Meulip
Jan 09 2021

Posted in Poeta Eduardo Bagtas Garcia | Leave a comment

Ika Ing Sabla Kanaku – YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=AnlmfZc8KfE

Posted in Poeta Bienvenido Yabut | Leave a comment