……………BAIUNG SULI …………

DiwangMaliap ning Candaba.
Bienvenido C, Yabut .
California LA.90504
3pm Pacific time.

Macananung ing amanu misaca ia quing talaga ….
quing talaga ning palsimi at cutcutan ning paliasa .
Nung ding cayang talagambul at sundalus nang mamingua
misalbag lang anting sisi mipamatac a talangca ..
Dacal tana atangalan quing nanumang pamamingua ,
magluid la ding mangatapang at gererung maganaca.
Quing anngia mang pilan la mu ding bilang ding maquibaca
maticdi dang salabungan ding balas a manalasa…

Uling quetang pilubluban alang tucnang a babasuc ,
saguipan de ing amanung macatiab nang malulumud .
Dawag iaman itang dalan , matalaib at masucsuc ,
baltangan da ing dalumdum ban calagan itang gapus.!
Nung sacaling itang pita matda ia at managipus ,
itangis da quing limputan paninap dang e melulut ..
Maquiamut la pang misan quing Guinung DYOS a mengabus ,
maglibutad pasibaiu quing api ning pamipamuc..

Mamacsing la ding amanu careng supling dang melacuan,
ere sana paduagi ing amanung pacamalan.
Luguran ia ing amanu at gabun ding pipumpunan
ing tauli dang panabilin baiu ume quing cutcutan.
Miragsa lang macatiman ing lugud da e mebauas
ban ing labuad Capampangan maltar ia quing sari quatas.
At quing balang laguitic da careng ipan da papalcas ‘
ing pauas dang meguing daia quing lupa da ianang panuas.!

Ganacan iu at ibili isusi iu caring canuan ,
ding anac na ning Pampanga mataluctuc la caniuan.
Ilang tune majadlica at daia ding matenacan ,
maguinu la at masipag nung lugud la misnang lalam.
At quing leguan da ding babae , alang labis ,alang culang
meguing mutiang prinsibini at Perla na ning aslagan..
Luguran iu caiang bandi , suiuan iu ing cayang leguan
quing babo ning quecong banque dumalan lang tampalasan.

Balen ngeni damdam co sa quing mepipi dang gulisac…
ding calladuang mitambunang taimic nang alang bulad.
Acu ,ica , ampo ila , mitauid ta at magpasiag…
micaul tang micalugud quetang dulang ning paninap.
Dulang na ning panintindi at dulang na ning pigagap ,
iang credu dang matas dili ding Ibpa tang mequipalcas.
Ing aclis dang panabilin at pagdugan dang matactac…
Quing gamat ding baiung suli maganap ia ing paninap !

diuang maliap ning Candaba ..

Posted in Poeta Bienvenido Yabut | Leave a comment

MAESTRO *( Poema )

Nung sampulungan co ngan ding / dacal bague abalu cu /
At gunaman cu ing clasi / na ning nuan nang pangatau , /
E mag-addua iting lub cu / queti babo na ning yatu – /
Ing Mangaring Calupa na , / Carangalan Lubus cacu . /

Dacal ya balu lalam ning / banua ya’ing Mal tamung Maestro , /
Maqui isip yang masampat , / panlalaue positibo , /
Malagua yang paquiabayan , / panaquit na sensitibo , /
Inspiracion ya ing queang / babie oras at talento . /

Cauangqui ne ing Casibul / a maglingap bayung suli , /
Antimurin , ing Caleldo / qng aslag nang macapilmi , /
Ing Calagas caring lisyun / nang madiua’t sari-sari /
At qng Carimlan , mengari / yang salilungan mapali . /

Nung maliari cu mung turu / queang Maestro ta’ng Macamal , /
Ituru cu nung nu anti , / ding agaua na , caracal ; /
Ipaquit co detang bini / a tenam na qng pacamal /
‘nyang milabas a panaun . . . / ngeni maniampagang dacal . /

Ibulalag cu la quea / detang bubut caisipan /
nung nu , uli na , melualas / la pamanisip at beluan /
Cambe da ring susuyu dang / pusu qng Amanung Sisuan /
Pauli na , ing Mayap a / Modelo dang paquiapusan . /

Queng mayap nang inpluencia , / pequicuanan do ring peca /
Qng cabiasnan at cayapan , / biclat na la ding mata ra ; /
Qng Matapat nang Antabe / tigquil ne’ing pusu’t isip da , /
Caring dacal bague queng bie / da Tune yang Maalaga . /

Manenaya ya ing bucas , / manenaya yang mibait . /
Alang sucat icatacut / ‘guiang nanu man ing pasaquit ; /
Dalumdum ya man ing dalan , / o larauan man mapait , /
Cayabe taya ing Maestro , / cayagnan tayang dalaquit . /

Caring panucyatan matas , / o maguing bunduc-bunducan , /
Marundung o matililis / ding quecatang panucyatan – /
Mucyat , mucyat ta’ng papatas / qng Parnasong Capampangan /
Anggang miras ta qng Siglo / na ning Bayung Cabucasan . /

Gulut lulam ning alapap , / macatiman ya ing aldo . /
Babo labac ning pasaquit , / mipacde ya ing Parnaso . /
Caring aluntiang pastulan / ampon batis a malino , /
Painawa qng Capayapan / tamu cayabe ya’ing Maestro . . . /

Ngening Aldo-Quebaitan yu , / taimtim pangadian cu pu /
O’ Maestro Ernest C. Turla , / Daraquilang Talasuyu , /
” Macabang Bie Pa’t Sicanan / Mipagcalub Queco Rugu , /
” Magdatila Ya Ing Lugud / ning GUINU queng Quecong Pusu .” /

NUAN AT MASAYANG ALDO-QUEBAITAN QUECAYU , Coyang ERNIE C. TURLA !!!
MAESTRO * Poemang Pamagbati’t Parangal Qng Nuan a Aldo-Quebaitan ( Lunes , 06 Enero , 2014 ) nang Maestro-Poeta Laureado Ernest C. Turla , a sinulat nang Jose Roman Reyes Laquian .

Posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureadu | Leave a comment

Anting Sinulapo Burarul

  ( Like A kite That Flew ) 
       ( Poema )
             nang  Jose Roman Reyes Laquian
           Qng panaun ning bie
             cacu nang denasan
               tinas co qng gabun
                 sese cayanacan
                   cayantabe da cu
                     qng pamagpulaian
                        anggang mepagal cu
                          mimingal catawan .
           Micacalabugan 
             qng calicutan da 
               babo ning bubungan
                 mangaparas la pa 
                   lulupa cung mactung 
                     tatagal carela  
                        agad cong papatsean      
                          ding balang sugat da . . .
           Din'tang ing panaun
             ning pamagsulapo  
               metung bolang pisi 
                 cacu yang pepalto
                   dapot qng talan cu
                     a mibalicucu 
                        qng iquiran pisi
                          rugu meguili cu . . .
           Anting sinulapo
             burarul qng banua
               ding bala cung anac 
                 mamagsulapo la
                   caras na ning tacdang 
                     panaun mamun la
                        pututan de'ing linia
                          yacu ing lacuan da .
           Mamagsulapo la 
             qng bie dang pa'intunan 
               timauang manintun
                 carelang cabyayan 
                   at uli na niti
                      lungub qng caisipan 
                        agampanan cu na'ing
                          cacung catungculan .

Pawaga : Ining poemang ” Anting Sinulapo Burarul ” ya ing mayayaus a ” categoriang Tulang Timaua Pamiagus ” ( English : ” Free Flowing Poem category ” ) nung nu ing queang ” diua ” ( English : ” spirit or inspiration ” ) ala yang pamipainaua at timaua yang mamagus anting danum queng ilug angga na quing miras ya quing dayatmalat , at , qng cailugan ning cawatasan , ya ing ” timauang mamagus a diua a alang nanu man bangtas o tandang patimid ” ( English : ” free flowing spirit or inspiration without any punctuation mark ” ) .

Posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureadu | Leave a comment

LUMANG BARU


( OLD SHIRT )
nang Jose Roman Reyes Laquian

Queng pamanayus cu / carening susulud , /
iquit queng cayabe / ining luma cabud /
a baru nang laun , / mamitamit maniud /
qng pangapabustan / ning Daquilang Lugud . /

Ining lumang baru / ya’ing pepasaguiwa /
caring banua da ring / pasaquit at lugma ; /
Ya ing Piping Tanda / misulud misnang lua /
qng pangasalunan / nang canacung ibpa . /

Ining lumang baru / pacaingatan que , /
Matning Paganaca / qng milabas cung bie /
Mipnu Pamaglingap / ampon Pamanese /
cacu ning ibpa cung / Linugud Dalise . . . /

Posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureadu | Leave a comment

Capampangan

Ding bayung kayanakan at ding modernung memalen Kapampangan e ra ne masyadung sikasu ing Amanung Sisuan bilang lenguahing pamakipag-salita at pamakipag-talastasan karing karelang kayaduangan kapamalakan at mensahe. Pauli na siguru ning pamag-asensu ning yatu at pamanyulung ning kabiyasnan, ding memalen iyakma ra ing gawi at panasta king antas ning karelang ayabut a pegaralan at kabilian king bie, ban tamasan ang karampatang respetu at kalang-alang ning sociedad, komunidad at parang-tau.

Keng metung a anak-Kapampangang miparatun karing siyudad, antimo ning Menila, ban magaral, o manintunan, karaniwan nang piadian ing keyang (e mekad siseryan a) maralas pamag-Tagalug. Kareta namang mekapagyaring karera o mekapagdatun karing bansang Ingles ing salita, antimo ning Amerika, iti naman ing pagmaragul dang panyalita at panyulat, maski na pin pala-palipit mu neng maralas. At ninu pin naman ing makaparsala karela nung kapamilatan na niti milyari lang tatalangan da at atdanan papuri ring magmulala king karelang kapirustan. Nung ninu pa naman ding mengabiyasang dapat sanang mamingua at lalung munie paulaga king Amanung karelang kegisingan, ila na pin man ding mas pagnasan pang manyabi karing dilang ditak-ditak lalasun at gugupu king karelang minanang salita.

Kasalukuyan, ing pangkaraniwan a memalen Kapampangan ala yang pimale keng maselang pangabili ning keyang kebaitan at sisuan a Amanu at keng mamiligru nang pangakalinguan karing labi ring keyang sariling sapni. Idulug ya man o ipaganaka karela ing babalang disgu, keraklan nang pakibat ing payalang-balang pansin nune man ing tulirang e pamanwala king delikadu nang kabilian. Lalu pang pabayat king matinding amun ila ring keyang mamuntukan at talapangalakal a simbulu ning poder at kakayanan dapot magpaimburis at magbalag mung pago, keng lagyu marail ning mas masaganang pamangabyayan at mabilis a panyulung.

Basta’t e mepatna ing anti kaniting mimiral a kalakaran keng pangasupil ning Kapampangan karing salitang Tagalog at Ingles, tatayan lang aslu-menus magisan ding biasa pang magsalita kaniti kilub ning limampulu anggang dinalan a banua, nung nu ring ngening generasyun a mag-Kapampangan pa memaglako na la keti yatu, uling ding sablang bayung suli era ne daramdaman at aintindiyan ing katutubung salita.

Mapalad ya pa ing amanung Ilokanu at ding keyang manungkulan-balen ampon pilan a mengabiasang memalen gewa reng pagmasabalan ipamingua ing akabaitan dang salita at ngeni yang maging primera dang lenguaheng panuru karing magaral a mababang gradu, antimurin amanu dang pang-karatula at pamaskil keng pamangalakal.

Inya agkatan ta la ding pamuntuk-balen, mangangalakal at talapagsalita karing okasyun at pusyunan, gamitan ing karelang poder karing talatuki dang memalen, ban balikdan taya sana at pasibayung panyalita ing amanu. Kanita, mekad akua na pang mapaintun at e malaus mabating ing kekatamung mawawalang singsing a timpukan.

Posted in Anac Ning Arenas | Leave a comment

BAYUNG BANWA “

Munang diling sambitlan ku ing wagas kung pasalamat .
King DIOS IGPA ning ketawan anti waring peka lamak.
King milabas a pabanwa anggyang atin ya pang salpak,
King lugud ning Guinu tang Dyos akabyusang binang mayap.
Ketang sablang kagutgutan ding pamilya’t kamaganak ,
Ing benti mil ,benti uno , bulung nya mu ning milabas..

Ing bye tamu keting yatu lubus tamung atangalan,
Balang suluk niting labuad malimbwang ing kagutgutan.
Panimanman igale la anggyang benging kapitangan …
Mamaksing la detang balas matulsak man ing kabengyan.
Manigalgal ing gulisak detang INDUNG miyabuban..
Panangis at tagulele king kalma rang meging siwal…

Nukarin ya itang lugud ….Nukarin ya ing panamdam ?
Nukarin ya ing pamisip at kalladwa ding lelangan.?
Pati detang alang malit , lalakad pang magpatalan ,
Misasalbag la king balas ing sagiwa pang katawan.
Kareng sablang lelangan da keti babo ning sikluban ,
Ing tau ing alang lunus , Alang tarus tampalasan!

Anggyang ketang Ebangelyu makasulat at mesambit ,
Ing yatu tang pagkarinan kandungan ne ning ligalig.
Tikdo la ding balang bangsa mipamuk lang misunggalit ,
Antimurin ding penganak keng pengari maging sukib
Dapot itang sablang tau , eta dapat pasalapid ,
Aliwa pang kawakasan at aldo ning pamagbalik .

Ing aldo ning panyatang ku , ngana kabud migsalita….
Anggyang ninu e na balu ,alang ditman a pawaga.
Anya dapat makagising , mamagsilib kayung kusa ..
Ban ali ko matarasyun, mataranta’t maligaga…
Atiwaring mapanako paniatang na eyu piadyan …
Datang na yang alang bulad matulsak ne ing limputan.

Anya sana sablang tau ,panyatang ning bayung banwa ;
Ing lugud at pamagbayu ing ganaka isalbag ya..
Uling iting sabla-sabla atin gulis a mitakda
Sablang bage, bandi ta mu , malaso ngan at mawala..
Ing dagul na ning pibandyan atipun ta keti sulip……
E maliareng kambilan mu king aldo ning pamagsulit..

Ding kayagum at kayabe , bantilan ding Kapampangan ,
Matula tang mikalugud kekata yang salubungan.
Paniatang ning bayung banwa , bayung banwa ning sibukan,
Kapayapan ampon lugud ing gawan tang dalakitan.
King lugud ning Mayupaya kambe ning matas nang kalam,
Yasang bucud ing maghari king mabilug a sikluban.

Bayu ke sa dinan tulduk ,kawatasan kung linubid ,
Kekayu ko panibala nung atin yang makapildis…
Nung atin kung abalangkad ketang kakung pamanggulis ,
Ikayu na ing lumala manibala king panulip..
Yaku naman king luklukan tikal na kung pildis-pildis ,
Masaplalang BAYUNG BANWA ….CAPAMPANGAN LA DING MAG-LUID…!!!!!!!!

DIWANG MALIAP NING CANDABA..
CALIFORNIA JAN.1, 2022..
3PM PACIFIC TIME..
BIENCYABUT.

Posted in Poeta Bienvenido Yabut | Leave a comment

Pasalamat at kayadwanan

Nang Herman Pablo

Atlung dalan anam ‘pulu’t limang aldo masaugling dinalan
kelub na ning mayupaya
bendisyun, lamak na”t kalam
uran ibat karin banua aslag ning aldo ‘lang tuknang
dudurut durut a yatu magpagalo king sikluban
ing angin ning pangisnawa kelub king balang lelangan
at king ambun na ning tula
sinagana ing aluntian

Ala lang tuknang mamagus taguling, sapa at ilug
saslag ya’ing aldo king abak king kabengian yang lalbug
dening mangakatas a pun mal yung gamat a miyubug
miyayaliwang tanaman king sikanan yu pepasibut
ding animal king marangle king kakewan, sablang ayup
binang megawa’t melalang king bie ming tau sasaup

Dios ibpa ming milalang kening gagalon ming labuad
ikaming ngeni duruku keka babye pasalamat
kalam, lamak at bendisyun pabanwa namang milabas
kasaupan yu ampong lukub karing bagyus mangalapad
bayung banwang datang lukuban yu eganang miyanak
ikayung maging sikanan pangambil mi at kalasag.

Tawli pang kayadwanan, lingguayi ning kekeng bangsa
e ya sa maging mapayit karing suli at pelangga
maging mayumu’t mayubu karing asbuk ra at dila
karing mag adbokasya, ding amanu e ro sa pamye menila
talaturu ‘t talausuk mika kababan sang kusa
amanu ming kapampangan sumulung ne’ t misaplala

At kekaming tala gale, mituburan tala sulat
mirinan keng sikanan lub manyapat keng bage mayap
kamtan pu sa ing pakamal, masalusu keng pung gunyat
pamangailangan ning labuad magsilbi ke sang matapat
karing sablang makalijim ing pluma ming mibulalag
keng kabiasnan yu O’Guinu, keng kawatasan mi sumlag…..

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

King bayu at kudradu kung banwa


Herman Pablo

Kortina ding awang matuling mitatak
King kakung sikluban mibalut king pisak
Mepulang tagimpan
king napung peninap
Sitsit ku king banua piping e makibat

Bayu ne ing banua nanu ing manaya
Kening kabilyan ku misalmak king dusa
Kaku mepanako terak ning ligaya
Dudurutang maskup king kudradung banua

Matuang banua meko
miras kapupusan
Kalame at ubi bisa kung apangan
Kesu at nilaga kakung peninasan
Dilpak kung lamesa maymut a tagimpan

‘Sumisi ku man at kumyak nang kumyak
Ala yang agawa ing sawi kung palad’

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Ing Palad At Ing Bayung Banua


Silaba 12 Sesura 6/6
Taladtad 4 Estropa 7

*
Mibait ne naman ing bingut a banua,
ban keyang alilan ing memun a matua.
Alang makibalu king kayang darala,
nung pagsalbat iti o tune ligaya.

**
Dapot nung nanu man itang kayang bakal,
saganan meng mitmu king kapanenayan.
Katmuan ya ing salu king mibayung tapang,
at arapan mu ing imbut nang ‘pagkalam.

***
Nung kapagsubuknan, lakuas kang mangangas,
e ka tatakut king iyatad nang kaplas.
Ibural me’ing salu king barug ning malas,
at metung man takbang e ka sa mamatras.

****
Nung pait naman ing kayang babakalan,
ing isagana mu mangayumung timan.
E ka paisira lub, itas me ing kanuan,
at pusanan mu ing bayat ning daralan.

*****
Nung katuraidulan ing apag na keka,
sukat kang tumula liwas king mimua ka.
Pasalamat ka nung akilala mula,
ding kasulu mu a maniulud maskara.

******
Nung pangalipit ing keka na idake,
magbaluktut ka pa king ulas na ning bie.
Potang ing bulsa mu maging makapal ne,
saka naka pamu mamagkimbekimbe.

*******
Ing tutu ing bayung banua a dinatang,
ala ya man iting nanu mang daralan.
Ing palad ning tau, ing tau mu naman,
Yang makipasari at makikaburian.

PL Rodel E. Gozum
31 Disiembre 2015
Munoz, Quezon City

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Masayang Bayung Banua 2022

Dintang ne naman pu ing Bayung Banua.
Panibayung bie at panibayung pagasa.
Posted in Pretty Lisa | Leave a comment